معرفی قطعات اتصال ترانکینگ لگراند

قطعه اتصال بدنه:

قطعه اتصال بدنه به دو دسته اصلی تقسیم می شود: الف: قطعه اتصال خاری ب: قطعه اتصال چسبی

- قطعه اتصال به دو قسمت مشابه هم تقسیم می شود.

- باعث محافظت بیشتر از تجهیزات داخل ترانکینگ می شود.

- نصب قطعه اتصال نیاز به هیچ گونه وسیله ای ندارد.

- قطعه اتصال چسبی در انتهای نصب ترانکینگ نصب نمی شود و قطعه اتصال خاری در پروسه نصب ترانکینگ نصب می شود.

پارت نامبرهای قطعات اتصال ترانکینگ لگراند:

10692 قطعه اتصال چسبی

10691 قطعه اتصال خاری

10696 قطعه اتصال خاری جهت ترانکینگ 50*105 میلیمتر با درب 65 میلیمتر

قطعه اتصال درب ترانکینگ:

- قطعه اتصال سبب پوشش مابین دو درب می شود.

- مانند سایر قطعات ترانکینگ سبب بهبود زیبایی ظاهری ترانکینگ می شود.

قطعه نگهدارنده کابل درون ترانکینگ:

همانطور که در شکل پایین نشان داده شده است، این قطعه به هنگام انجام عملیات کابل کشی مانع از ریزش کابل به خارج از ترانکینگ می شود.  

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor