ترانکینگ دانوب Danub

متعلقات ترانکینگ 50*101 میلیمتر و 80*50 میلیمتر  ترانکینگ دانوب

قطعه اتصال درب و بدنه

 

سه راهی

 

قطعه انتهایی

 

گوشه تخت (90 درجه)

 

گوشه داخلی و خارجی

 

کادر و پایه های ترانکینگ Danub

کادر تک خانه (دو ماژول )

کادر دو خانه (چهار ماژول)

 

کادر سه خانه (شش ماژول)

کادر چهار خانه (هشت ماژول)

 

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor