ترانکینگ بدون کادر و پایه لگراند

ویژگی بارز این نوع ترانکینگ لگراندحذف کادر و پایه می‌باشد.

عرض درب کلیه این سری از ترانکینگ‌ها 45 میلیمتر می‌باشد.

ترانکینگ لگراند 80*50 میلیمتر

متعلقات ترانکینگ 80*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

درب و بدنه

پارتیشن

اتصال بدنه

اتصال درب

قطعه انتهایی

گوشه داخلی

گوشه خارجی

گوشه تخت

سه راهی

پارت نامبر

75601

75609

75666

75669

75611

75621

75631

75641

75671

شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترانکینگ لگراند 105*50 میلیمتر

متعلقات ترانکینگ 105*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

درب و بدنه

پارتیشن

اتصال بدنه

اتصال درب

قطعه انتهایی

گوشه داخلی

گوشه خارجی

گوشه تخت

سه راهی

پارت نامبر

75602

75609

75667

75669

75612

75622

75632

75642

75676

شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترانکینگ  145*50 لگراند

متعلقات ترانکینگ 145*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

درب و بدنه

پارتیشن

اتصال بدنه

اتصال درب

قطعه انتهایی

گوشه داخلی

گوشه خارجی

گوشه تخت

سه راهی

پارت نامبر

75604

75609

 75666
یا

75667

75669*2

75614

75624

75634

75644

75671
75672

شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترانکینگ 180*50 لگراند

متعلقات ترانکینگ 180*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

درب و بدنه

پارتیشن

اتصال بدنه

اتصال درب

قطعه انتهایی

گوشه داخلی

گوشه خارجی

گوشه تخت

سه راهی

پارت نامبر

75646

75609

 75666

75669*3

75616

75626

75636

75646

75671

شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor